Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop CentCo.plus bv

Ondernemingsgegevens

CentCo.plus bv
Maatschappelijke zetel : Dosseweg 9, 8890 Moorslede
Mail: info@centco.plus
Telefoon : 0498 51 51 42
BTW nummer : BE0 688 823 526

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van CentCo.plus een BV met maatschappelijke zetel te 8890 Moorslede, Dosseweg 9 BTW BE 0 688 823 526, RPR Ieper, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van CentCo.plus bv moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door CentCo.plus bv aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Indien de klant kiest voor gratis afhalen, dient dit te gebeuren binnen de 14 dagen na bestelling. Indien deze niet afgehaald wordt worden de producten terug te koop aangeboden en verliest de klant zijn rechten op terugbetaling. Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
Indien de klant de producten wil geleverd krijgen kan dit op voorwaarde dat de klant in een straal van maximum 50km van het adres van de fysieke winkel woont (Veurnseweg 21d, 8900 Ieper). Voor deze dienst rekenen we €1,00 per km aan met een minimum van €20,00.
De klant kan deze kostprijs berekenen in de winkelmand door op ‘bereken verzendkosten’ te klikken, daarna zijn adres in te geven en op bijwerken te klikken. Indien de klant in aanmerking komt om de bestelling te laten leveren zal de prijs hiervoor getoond worden. Dan heeft de klant de mogelijkheid om deze toe te voegen aan zijn winkelmand en wordt de totale prijs herberekend.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden CentCo.plus bv niet. CentCo.plus bv is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. CentCo.plus bv is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Bij specifieke vragen omtrent het product kan de klant eveneens vragen stellen door gebruik te maken van het vraag & antwoord formulier beschikbaar bij elk product.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door CentCo.plus bv. CentCo.plus bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Bestelprocedure bij online aankopen CentCo.plus bv :
De klant kiest zijn product(en) en voegt deze toe aan zijn winkelmand. In de winkelmand kan de klant zijn totale prijs voor de bestelling inclusief btw zien. Hij kiest ook of hij de producten wil afhalen of om te leveren zoals beschreven in artikel 2. (Dit kan ook nog tijdens het afrekenproces) Indien hij akkoord is gaat hij door naar het afrekenproces. Daar vult hij zijn gegevens verder aan indien de klant nog geen account heeft. De klant kan tijdens het afreken proces een account aanmaken. Indien het verzend/leveringsadres anders is dan het account adres dient hij deze hier ook aan te vullen. Daarna kan hij een eventuele melding meegeven ivm met levering of afhalen. Indien de klant in aanmerking komt om te leveren zal dit hier ook verschijnen en kan de klant alsnog kiezen om de bestelling te laten leveren.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
– via kredietkaart via Stripe
– via bankkaart (Bancontact) via Stripe
De klant kan er tevens voor kiezen om zijn betaalgegevens op te slaan om verdere bestellingen sneller af te handelen. Deze gegevens worden niet bij ons bewaard maar op het veilige betaalplatform van Stripe.
CentCo.plus bv is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Frankrijk dit binnen een straal van 50 km van de fysieke winkel met adres Veurnseweg 21d te 8900 Ieper
De levering gebeurt door eigen dienst binnen een termijn van 14 dagen en in afspraak met de klant. De kostprijs voor deze dienst bedraagt €1,00 per km met een minimumkost van €20,00.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats op het gelijkvloers van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Afhalen dient te gebeuren binnen de 14 dagen na bestelling. Indien deze niet afgehaald wordt worden de producten terug te koop aangeboden en verliest de klant zijn rechten op terugbetaling. Tenzij op voorhand anders overeengekomen.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan CentCo.plus bv.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de CentCo.plus bv was geboden. Of als de klant zelf afhaalt.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van CentCo.plus bv.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van CentCo.plus bv te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij CentCo.plus bv.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant CentCo.plus bv, Dosseweg 9,8890 Moorslede, tel 0498 51 51 42, mail info@centco.plus via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan CentCo.plus bv heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan CentCo.plus, Veurnseweg 21d te 8900 Ieper. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
Indien de goederen geleverd werden kunnen wij zelf de goederen terug ophalen.
De directe kosten van het terug afhalen van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten zijn dezelfde die aangerekend werden om te leveren.
De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt CentCo.plus bv zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal CentCo.plus bv alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten (standaard op CentCo.plus bv webshop betekent afhalen), aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat CentCo.plus bv op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan CentCo.plus bv wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door CentCo.plus bv geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
CentCo.plus bv betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar (Dus niet op 2de hands goederen zoals bij CentCo.plus bv). Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Wij staan wel een uitzondering toe op groot elektro, waar de klant recht heeft op 1 maand garantie vanaf het moment dat het product in handen is van de klant.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking (indien deze er was) van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de CentCo.plus bv klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan CentCo.plus bv.
Bij vaststelling van een gebrek (indien niet werd meegedeeld) moet de Klant CentCo.plus bv zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maand na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, tijdens het vervoeren indien zelf afgehaald, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van CentCo.plus bv is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)498 51 51 42, via e-mail op info@centco.plus of per post op het volgende adres Dosseweg 9, 8890 Moorslede. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover CentCo.plus bv beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt CentCo.plus bv zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, CentCo.plus bv respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Het verwerken van de bestelling, het leveren van de goederen, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan CentCo.plus bv, Dosseweg 9, 8890 Moorslede, info@centco.plus, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot CentCo.plus bv, Dosseweg 9, 8890 Moorslede, info@centco.plus.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, CentCo.plus bv heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
CentCo.plus bv houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@centco.plus.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door CentCo.plus bv om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van CentCo.plus bv. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbank van het arrondissement Ieper is bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).